Ak Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı

2014 yılı aday adaylığı başvurularına ilişkin duyuru

30 Mart 2014 günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Partimizden Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyeliği aday adaylığı için başvuruda bulunmak isteyenlere ilişkin duyuru.

1)BAŞVURU TARİHLERİ

Aday adaylığı başvuruları, 1 Ekim 2013 (Salı) ile 1 Kasım 2013 (Cuma) tarihleri arasında bizzat aday adayı tarafından aşağıda belirtilen Parti mercilerine yapılacaktır.

Başvurular, gerekli tüm evrakların tamamlanması şartıyla hafta sonlarında da yapılabilir.

2.BAŞVURU MERCİLERİ

Adaylık başvuruları aşağıda belirtilen parti teşkilat kademelerine yapılacaktır.

A) Belediye Başkan Aday Adaylıkları:

a)Büyükşehir ve İl Belediye Başkan aday adayı başvuruları Genel Merkez veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına;

b)İlçe ve Belde Başkan aday adayı başvuruları İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına;

yapılacaktır.

B)Belediye Meclis Üyesi Adaylıkları:

a) İlçe belediye meclis üyesi aday adayı başvuruları, İlçe Başkanlıklarına,

b) Belde belediye meclis üyesi aday adayı başvuruları, İlçe Başkanlıklarına,

yapılacaktır.

C)İl Genel Meclisi Üyesi Adaylıkları:

İl genel meclis üyesi aday adayı başvuruları, İlçe Başkanlıklarına,

yapılacaktır.

3)BAŞVURU ŞEKLİ

Aday adaylığı başvuruları, İl, İlçe veya Belde başkanlıklarımızdan alınacak başvuru formları veya partimizin http://www.akparti.org.tr internet adresinde yer alan formlar bilgisayar ortamında veya el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen diğer belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle yapılabilir.

4) BAŞVURU ŞARTLARI

Mahalli idareler seçimlerinde aday adaylık başvurusunda bulunacakların, adaylık için gerekli kanuni şart ve nitelikleri taşıması zorunludur.

Aday adaylığı başvurusunda bulunan kimsenin partimiz üyesi olması zorunlu değildir.

A)Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday Olabilmek İçin Zorunlu Kanuni Şartlar:

Belediye başkanlığına, il genel ve belediye meclisi üyeliğine adaylık başvurusunda bulunacak kimselerin aşağıdaki şartları taşımaları zorunludur(2972 s.K.m.9-2839 s.K.m.11).

1-Türk Vatandaşı olmak,

2-25 yaşını doldurmuş olmak,

3-En az ilkokul mezunu olmak,

4-Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak,(Muaf olanlar aday olabilir)

5-Kısıtlı olmamak,

6-Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

7-Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak,

8- Affa uğramış olsalar bile:

a. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olmamak,

b. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olmamak,

c. Terör eylemlerinden mahkum olmamak,

d. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olmamak.

9-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/1-a-b maddesi uyarınca,

a)Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b)Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî haklan kullanmaktan,

yasaklanmasına karar verilmemiş olmak.

Adli sicil kaydında sabıkası bulunan aday adaylarının;

a) 2972 sayılı Kanunun 9. maddesiyle atıfta bulunulan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesi (f) fıkrasında belirtilen suçlardan ve (e) fıkrasında söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların,

• Kesinleşmiş cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 121 – 122 – 123 – 124. veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddelerine göre mahkumiyet kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı Memnu Hakların İadesi kararları almaları ve kararın kesinleşme şerhli (açıklamalı),

b) Yine, 2972 sayılı Kanunun 9. maddesiyle atıfta bulunulan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesinin (f) fıkrasında yazılı suçlardan ve (e) fıkrasında belirtilen taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da cezaları ertelenmiş olanların,

• 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 95/II. maddesine göre, hüküm tarihinden itibaren beş yıl içinde, başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli mahkumiyet kararlarının kesinleşme şerhli (açıklamalı),
onaylı birer örneğini,

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla veya 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11/f maddesinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların bu cezalarını infaz ettiklerine veya infaz etmiş sayıldıklarına ilişkin belgeyi,

Başvuru evrakına eklemeleri zorunludur.

5)BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

1) Adli sicil belgesi (Adaylık için olduğu belirtilecek),

2) Diploma fotokopisi

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarasını gösterir),

4) Banka dekontu (Başvuru aidatının yatırıldığına dair),

5) 2 adet vesikalık fotoğraf,

6)Engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan aday adayları İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince verilmiş Engelli Kimlik Kartı fotokopisini veya durumu ispata elverişli belge örneğini de ekleyeceklerdir.

6) BAŞVURU ÖZEL AİDATI

Aday adaylığı başvurularında aşağıda belirtilen miktarda “aday başvuru aidatı” alınacaktır.

A)BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU ÖZEL AİDATI:

a)BüyükĢehir Belediye Başkan Adaylıkları:

Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylarından 7.500 TL.

b) İl Belediye Başkan Adaylıkları:

aa-Nüfusu 100.000 (yüzbin) ve daha az olan illerde, 1.500 TL.

bb- Nüfusu 100.000’den fazla olan illerde, 3.000 TL.

c) İlçe Belediye Başkan Adaylıkları:

aa-Nüfusu 50.000 (ellibin) ve daha az olan ilçelerde,750 TL.

bb- Nüfusu 50.000’den-200.000(ikiyüzbin)’e kadar olan ilçelerde 1.500 TL.

cc-Nüfusu 200.000(ikiyüzbin)’den fazla fazla olan ilçelerde 2.250 TL.

d) Belde Belediye Başkan Adaylıkları:

aa-Nüfusu 10.000 (onbin) ve daha az olan beldelerde, 400 TL.

bb- Nüfusu 10.000’den fazla olan beldelerde 750 TL.

B)BELEDİYE ve İL GENEL MECLİSİ MECLİS ÜYESİ ADAYLIK BAŞVURU AİDATI:

a)Büyükşehirlerdeki belediye meclisi aday adaylarından 750 TL.

b)Büyükşehir olmayan diğer illerin il genel meclisi ve belediye meclisi aday adaylarından 250 TL.

C)AİDATLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR:

a)Engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan aday adaylarından normal başvuru aidatlarının % 25’i alınacaktır. Ancak bu kimselerin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince verilmiş Engelli Kimlik Kartı veya durumu belgeleyen rapor suretlerini ibrazı gereklidir.

b)Kadın aday adaylarından normal başvuru aidatlarının % 50’si alınacaktır.

BAŞVURU FORMLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Burak AK
Ak Parti Rize Merkez İlçe Başkanı

Bu site DumanSoft web tasarım ajansı tarafından hazırlanmıştır.